Фондация ЕТЮД, основана от Ани Колиер със седалище в София, България, подкрепя независими проекти, артисти и изпълнители, както и създаването на нови произведения в сферата на танца, театъра, изобразителното изкуство, музиката, новите медии, литературата.

ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ ЕТЮД ЗА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО

Фондация „Етюд“ обявява програма за подпомагане на проекти за танцови и театрални спектакли с преобладаващи танцови и/или мултимедийни елементи, разпространение на спектакли, издания за танцово изкуство, семинари, работни срещи, участие в танцови конкурси и фестивали, архивиране на документи и други дейности, свързани с българското танцово изкуство.

Фондация “Етюд” е учредена от Анна Георгиева-Колиер с цел:
развитие и подпомагане на българската култура, в това число на театралното, танцовото, литературното и изобразителното изкуство.

Средства за осъществяване на целите са:
– организиране и изнасяне на спектакли, рецитали и други артистични прояви;
– продуциране на културни прояви;
– сътрудничество с български и чуждестранни структури поставящи си аналогични задачи;
– подпомагане на физически и юридически лица при реализация на проекти, свързани с целите на фондацията.

Адрес:
София 1164
ул. „Цанко Церковски“ 34, галерия „Етюд“
Директор: Милчо Димков
Учредител: Анна Геогриева (Колиер)

blackcproduction@hotmail.com

Срокове:
Програмата е открита целогодишно.
Срокът за одобряване на проекта е два месеца след приемане на формуляра. Авторите на подкрепените проекти се уведомяват писмено. Ако проектът не е одобрен в този срок, счита се за отхвърлен. Мотиви за отхвърляне на проекта не се представят.

Допустими кандидатури:
Право на участие имат организации, държавни, общински, частни и други сдружения или театри, както и физически лица. Сто процентово субсидиране могат да получат само проекти на физически лица, от другите организации се очаква да посочат и допълнителни източници за финансиране на проекта.
Проекти с международно участие се придружават с удостоверения за осигурени други източници на финансиране.
Предложенията трябва да са представени от професионалисти и/или професионални институции. Да са представени от български граждани и на български език.

Един и същ проект може да кандидатства само един път.

Формуляра можете да изтеглите оттук.

Не се подкрепят проекти на министерства, общини, политически формации, религиозни, военни или синдикални организации. Организации и/или физически лица могат да кандидатстват и с повече от един проект.